Project

General

Profile

Interpunkcja i znaki specjalne » History » Version 1

Marta Niedziałkowska, 07/22/2011 10:50 AM

1 1 Marta Niedziałkowska
h1. Interpunkcja i znaki specjalne
2 1 Marta Niedziałkowska
3 1 Marta Niedziałkowska
Przyjęliśmy następującą notację interpunkcyjną:
4 1 Marta Niedziałkowska
5 1 Marta Niedziałkowska
h2. Pauza
6 1 Marta Niedziałkowska
7 1 Marta Niedziałkowska
Znak pauzy (em-dash) zapisujemy jako --- oddzielone spacjami, czyli za pomocą trzech dywizów (krótkich kresek wprowadzanych z klawiatury); w edytowanych przez nas tekstach *myślnik* reprezentowany jest właśnie jako pauza.
8 1 Marta Niedziałkowska
9 1 Marta Niedziałkowska
10 1 Marta Niedziałkowska
h2. Półpauza
11 1 Marta Niedziałkowska
12 1 Marta Niedziałkowska
Znak półpauzy (en-dash) zapisujemy jako --. Półpauzę bez spacji stosujemy dla wyrażenia relacji *"od... do..."* takich jak:
13 1 Marta Niedziałkowska
14 1 Marta Niedziałkowska
* przedziały liczbowe, np. "Adam Mickiewicz żył w latach 1798--1855";
15 1 Marta Niedziałkowska
* przedziały czasowe wyrażone słownie, np. "lipiec--sierpień".
16 1 Marta Niedziałkowska
17 1 Marta Niedziałkowska
Półpauzę oddzieloną spacjami stosujemy w przypadku mieszanej relacji "od... do...": słowno-liczbowej, np. sierpień 2000 -- lipiec 2001.
18 1 Marta Niedziałkowska
19 1 Marta Niedziałkowska
h2. Dywiz
20 1 Marta Niedziałkowska
21 1 Marta Niedziałkowska
Znak dywizu zapisywany jako pojedyncza krótka kreska bez spacji - pełni funkcję *łącznika* i zasadniczo jest *znakiem międzywyrazowym*; przykłady występowania:
22 1 Marta Niedziałkowska
23 1 Marta Niedziałkowska
* flaga biało-czerwona;
24 1 Marta Niedziałkowska
* Pawlikowska-Jasnorzewska;
25 1 Marta Niedziałkowska
* 10-dniowy;
26 1 Marta Niedziałkowska
* Warszawa 00-932;
27 1 Marta Niedziałkowska
* trzecio- i drugorzędny;
28 1 Marta Niedziałkowska
* lo-ko-mo-ty-wa; k-u-b-e-k;
29 1 Marta Niedziałkowska
* miejsce opublikowania książki, np. Warszawa-Kraków.
30 1 Marta Niedziałkowska
31 1 Marta Niedziałkowska
32 1 Marta Niedziałkowska
h2. Cudzysłowy
33 1 Marta Niedziałkowska
34 1 Marta Niedziałkowska
Cudzysłowy podstawowe mają postać polskich *cudzysłowów apostrofowych* („a”), w przypadku których stosujemy tzw. kodowanie symboliczne, tak więc cudzysłów otwierający zapisujemy za pomocą *dwóch przecinków*, a zamykający -- komputerowego *cudzysłowu prostego* ("): *,,a"*. Znaki te są dostępne z klawiatury, zatem taki sposób zapisu stanowi znaczne ułatwienie. Jedyną możliwością stosowania cudzysłowów apostrofowych w docelowej postaci jest każdorazowe wybieranie ich z zestawu znaków specjalnych znajdujących się poniżej okienka edycji, co w praktyce jest czynnością mniej ekonomiczną.
35 1 Marta Niedziałkowska
36 1 Marta Niedziałkowska
+Uwaga! Tytuły czasopism wyróżniamy przy pomocy cudzysłowów apostrofowych, np. ,,Tygodnik Powszechny", ,,Słowo Polskie", ,,Życie Warszawy".+
37 1 Marta Niedziałkowska
38 1 Marta Niedziałkowska
*Cudzysłowy ostrokątne niemieckie (»a«)* pełnią funkcję *cudzysłowów 2. stopnia* i używane są w przypadku wystąpienia cytatu w cytacie.
39 1 Marta Niedziałkowska
40 1 Marta Niedziałkowska
*Cudzysłowy ostrokątne francuskie («a»)* służą wyodrębnianiu partii dialogowych i przytoczeń w *utworach poetyckich*. Należy pamiętać, że cudzysłów otwierający stosujemy tylko raz! Jeżeli w naszym wydaniu źródłowym pojawiają się cudzysłowy otwierające na początku każdego wersu lub każdej strofy (w przypadku dłuższych dialogów bądź przytoczeń), należy je wykasować. Cudzysłów otwierający pozostawiamy tylko w miejscu, w którym rozpoczyna się cytowany fragment lub partia dialogowa.
41 1 Marta Niedziałkowska
42 1 Marta Niedziałkowska
+Uwaga! Kropkę stawiamy zawsze po cudzysłowie (nawet wtedy, gdy w cudzysłów brane jest całe wypowiedzenie bądź kilka wypowiedzeń). Inne znaki kończące wypowiedzenie: wykrzyknik oraz znak zapytania umieszczamy przed cudzysłowem.+
43 1 Marta Niedziałkowska
44 1 Marta Niedziałkowska
h2. Wielokropki
45 1 Marta Niedziałkowska
46 1 Marta Niedziałkowska
Wielokropki zapisujemy za pomocą trzech kropek wprowadzanych z klawiatury.
47 1 Marta Niedziałkowska
48 1 Marta Niedziałkowska
h2. Odnośniki do Biblii
49 1 Marta Niedziałkowska
50 1 Marta Niedziałkowska
Odnośniki do Biblii zapisujemy z podaniem *standardowego skrótu biblijnego* (dostępna jest *lista* przyjętych przez nas skrótów) i wskazaniem odpowiedniego rozdziału i wersu (z dwukropkiem oddzielającym nr rozdziału od nr. wersu), np: Pnp 1:5. Przedziały wersowe zapisujemy, jak wszystkie relacje "od... do...", za pomocą dwóch dywizów (symbolizujących półpauzę) bez spacji (np.: Pnp 1:5--7). Tak samo zapisujemy przedziały pomiędzy wersami różnych rozdziałów (np.: Pnp 1:5--2:7).
51 1 Marta Niedziałkowska
52 1 Marta Niedziałkowska
h2. Inne
53 1 Marta Niedziałkowska
54 1 Marta Niedziałkowska
Podczas składu tekstu wszystkie znaki interpunkcyjne kodowane symbolicznie zostaną automatycznie podmienione na znaki właściwe.
55 1 Marta Niedziałkowska
56 1 Marta Niedziałkowska
*Przypisy kończymy kropką* nawet wtedy, jeśli przypis zaczyna się słowem pisanym z małej litery (tak rozpoczyna się większość przypisów słownikowych). Jedyny wyjątek: w kontekście samoistnego wtrącenia redakcyjnego (oznaczonego nawiasami kwadratowymi); typowa sytuacja wygląda następująco:
57 1 Marta Niedziałkowska
58 1 Marta Niedziałkowska
Treść-przypisu-autora. [Treść-dodatkowego-objaśnienia --- red. WL.] 
59 1 Marta Niedziałkowska
60 1 Marta Niedziałkowska
(patrz: modyfikowanie przypisów -- przypisy autorskie); samoistne wtrącenia tego typu następują po całości przypisu oryg.
61 1 Marta Niedziałkowska
62 1 Marta Niedziałkowska
*Wielokropka poprzedzającego* słowo (np. na początku akapitu/zdania: *...Początek*) nie oddzielamy od tego słowa spacją.