Project

General

Profile

Władysław Bełza » History » Version 2

Marta Niedziałkowska, 08/26/2010 11:52 AM

1 1 Marta Niedziałkowska
h1. Władysław Bełza
2 1 Marta Niedziałkowska
3 1 Marta Niedziałkowska
Ur. 17 października 1847 w Warszawie
4 1 Marta Niedziałkowska
Zm. 29 stycznia 1913 we Lwowie
5 2 Marta Niedziałkowska
6 1 Marta Niedziałkowska
Najważniejsze  dzieła: "Katechizm polskiego dziecka" (,,Kto Ty jesteś?
7 1 Marta Niedziałkowska
- Polak mały"), ,,Podarek dla grzecznych dzieci" (1867), ,,Abecadlnik w wierszykach
8 1 Marta Niedziałkowska
dla polskich dzieci" (1869), ,,Upominek dla młodzi polskiej na
9 1 Marta Niedziałkowska
pamiątkę trzechsetnej rocznicy Unii Lubelskiej" (1869); zbiory
10 1 Marta Niedziałkowska
wierszy: ,,Z wiosny" (1868), ,,Pieśni liryczne" (1868), ,,Z doli i
11 1 Marta Niedziałkowska
niedoli" (1869); poemat "Zamek grójecki".
12 1 Marta Niedziałkowska
13 1 Marta Niedziałkowska
Pseudonimy: Władysław Piast, Władysław Ostrowski. Działacz kulturalny
14 1 Marta Niedziałkowska
i autor wierszy dla dzieci i młodzieży propagujących uproszczoną, lecz
15 1 Marta Niedziałkowska
dobitną wersję polskiego nacjonalizmu i katolickiej religijności. Po
16 1 Marta Niedziałkowska
ukończeniu gimnazjum przez rok uczył się w szkole oficerskiej w
17 1 Marta Niedziałkowska
Kazaniu i mimo że myśl o mundurze porzucił, w swej późniejszej pracy
18 1 Marta Niedziałkowska
literackiej, publicystycznej i oświatowej zachował styl wojskowy.
19 1 Marta Niedziałkowska
Krótkie wersy, dokładne (często gramatyczne) rymy i skłonność do rymów
20 1 Marta Niedziałkowska
męskich znaczących końcówki wersów jednosylabowymi wyrazami - to cechy
21 1 Marta Niedziałkowska
nadające jego twórczości rymotwórczej styl pobudki, wojskowej piosenki
22 1 Marta Niedziałkowska
czy wierszowanego regulaminu. Jego wiersze dla dzieci nie mają pomóc
23 1 Marta Niedziałkowska
czytelnikom w obserwacji złożoności świata, lecz stanowią zbiór zasad
24 1 Marta Niedziałkowska
do zapamiętania i wykonania bez zbędnych refleksji. Bełza był ideowym
25 1 Marta Niedziałkowska
spadkobiercą drugorzędnych romantyków - osobiście znał i czerpał
26 1 Marta Niedziałkowska
inspiracje od Wincentego Pola i Bohdana Zaleskiego, literacko
27 1 Marta Niedziałkowska
pozostawał w kręgu zakreślonym przez ,,Psalmy przyszłości" Zygmunta
28 1 Marta Niedziałkowska
Krasińskiego. Poświęcił się utrwalaniem polskości w rudymentarnej
29 1 Marta Niedziałkowska
formie w celu zapobieżenia wynarodowieniu przez zaborców. Studiował
30 1 Marta Niedziałkowska
literaturę w Szkole Głównej w Warszawie; od 1869 r. działał w
31 1 Marta Niedziałkowska
Poznaniu, gdzie był współzałożycielem "Tygodnika Wielkopolskiego" oraz
32 1 Marta Niedziałkowska
pisma dla dzieci "Promyk", a także współtwórcą teatru polskiego. W
33 1 Marta Niedziałkowska
1871 r. z powodu swojej aktywności został wydalony z zaboru pruskiego.
34 1 Marta Niedziałkowska
Rok później osiadł we Lwowie, gdzie redagował pisemko ,,Towarzysz
35 1 Marta Niedziałkowska
Pilnych Dzieci" (od 1876), był współzałożycielem Koła
36 1 Marta Niedziałkowska
Literacko-Artystycznego (1880) oraz - wraz z Józefem Ignacym
37 1 Marta Niedziałkowska
Kraszewskim - Macierzy Polskiej (1882),  stowarzyszenia zajmującego
38 1 Marta Niedziałkowska
się szerzeniem oświaty za pomocą wydawnictw popularnych (do 1914 r.
39 1 Marta Niedziałkowska
wydało ono 1,5 mln. egzemplarzy i blisko 200 tytułów). Bełza
40 1 Marta Niedziałkowska
przyczynił się także do założenia Towarzystwa Literackiego im. Adama
41 1 Marta Niedziałkowska
Mickiewicza we Lwowie, był autorem gawęd o Mickiewiczu i epoce
42 1 Marta Niedziałkowska
romantyzmu, opowiastek o wybranych wydarzeniach z historii Polski oraz
43 1 Marta Niedziałkowska
bardzo popularnego wyboru utworów literackich - ,,Antologii polskiej"
44 1 Marta Niedziałkowska
(1880). Od 1882 r. pracował w Ossolineum, zajmując się działem
45 1 Marta Niedziałkowska
czytelni dla młodzieży oraz wydawnictwem książek szkolnych. Od lat 70.
46 1 Marta Niedziałkowska
do schyłku XIX w. związany z uzdrowiskiem w Iwoniczu-Zdroju, był
47 1 Marta Niedziałkowska
autorem pierwszego przewodnika krajoznawczo-turystycznego po tych
48 1 Marta Niedziałkowska
okolicach oraz animatorem miejscowego życia kulturalnego i
49 1 Marta Niedziałkowska
towarzyskiego.